Експорт на продукти (XML)

За да получите информация за артикули и съответните цени по договорената ценова листа, е необходимо да се идентифицирате пред системата. Това става посредством два параметъра, които се добавят към всеки URL - вашите потребителско име и потребителска парола, както е показано в примерното URL:

Стъпки

1

Този списък съдържа имената и идентификационни кодове на всички продуктови продуктовите групи, които се съдържат в базата данни на Solytron. Посредством този идентификационен код, можете да достъпите списък със всички артикули за определена продуктова група. Списъкът се намира на следният адрес:

Структурата на полученият документ е следната:

<productCatalog version="1.0">
	<productCategory name="име на продуктовата категория">
		<productGroup name="име на продуктовата група">
			<propertyGroupId>Id на групата</propertyGroupId>
				<atom:link href="https://www.solytron.bg/products/xml/list.xml?propertyId={Id на групата}&j_u=потребителско_име&j_p=парола" rel="list"/>
		</productGroup>
	</productCategory>
</productCatalog>

Document Type Declaration(DTD) за catalog-category.xml може да изтеглите тук.

2

Списък с всички артикули от дадена продуктова група, включително цена и наличност. Всеки артикул се характеризира с идентификационен номер, група, продуктов код и EAN. Списъкът с продукти може да бъде намерен на следният адрес:

Прегенерирани адреси на всички продуктови групи може да намерите в документа от точка 1

Структурата на полученият документ е следната:

<productSet version="1.7">
	<product productId="идентификационен номер на продукта" groupId="група в която попада продукта" codeId="продуктов код" ean="EAN на продукта">
		<name>име на продукта</name>
		<vendor>име на производител</vendor>
		<name>име на продукта</name>
		<warrantyQty>продължителност на гаранция</warrantyQty>
		<warrantyUnit>единици, в които се измерва гаранцията(седмици, месеци)</warrantyUnit>
		<price currency="код на валута">цена на продукта</price>
		<priceEndUser currency="код на валута">препоръчителна крайна цена на продукта за крайният потребител</priceEndUser>
		<stockInfo>
			<stockInfoValue>Наличност</stockInfoValue>
			<stockInfoData>Количество</stockInfoData>
		</stockInfo>
	</product>
</productSet>

Групата (groupId) и продуктовият код (codeId) ще ви бъдат необходими за да достъпите страницата с пълната информация за продуктите. Цените на продуктите в Солитрон са в определена валута (EUR, USD или BGN). Цената показана в поле price е в съответната валута, опомената като атрибут. Наличностите на продуктите се намира в таг stockInfo, в поле stockInfoValue се показва настоящата наличност. Възможните стойности на това поле са OnHand (на склад), Minimum (ограничено количество), OnOrder (не е наличен, но има пусната заявка). warrantyQty показва продължителността на гаранцията. Полето warrantyUnit съдържа информация за единиците, в които се измерва гаранцията. Възможните стойности са три: 1 - доживотна гаранция, в този случай warrantyQty няма стойност; 2 - числото в warrantyQty отразява продължителността на гаранцията в месеци; 3 - числото в warrantyQty отразява продължителността на гаранцията в години.

Document Type Declaration(DTD) за list.xml може да изтеглите тук.

3

За да получите пълната информация за един артикул (описание, характеристики, снимки), можете да посетите следният URL, като използвате groupId и codeId от списъка с продукти:

Структурата на полученият документ е следната:

<product version="1.5" productId="идентификационен номер на продукт" groupId="група в която попада продукта" codeId="продуктов код" ean="EAN на продукта">
	<name>Наименование</name>
	<vendor>име на производителя</vendor>
	<propertyGroup propertyGroupId="Id на групата характеристики за конкретния продукт">
		<propertyGroupName>Име на групата характеристики</propertyGroupName>
		<property propertyId="идентификационен номер на характеристиката" type="тип на характеристиката" name="Наименование на характеристиката">
			<value valueId="0">Стойност на характеристиката</value>
		</property>
	</propertyGroup>
	<file type="тип на прикачения документа" description="описание на документа">URL адрес от който може да се свали документа</file>
	<image type="тип на прикаченото изображение">URL адрес от който може да се свали прикаченият документ</image>
</product>

Възможно е да имате повече от един таг при следните полета: propertyGroup, property, file, image.

Таговете file и image съдържат информация за документите и изображенията, прикачени към даден артикул. Възможните стойности за атрибута type на тага file са: Datasheet, UserManual, DoC, ISO, QC, CO. Възможните стойности за атрибута type на тага image са: large, small, other.

Document Type Declaration(DTD) за product.xml може да изтеглите тук.

Всички въпроси свързани с услугата, може да изпращате на websupport@solytron.bg

Регистрация

Данни на фирмата
Адрес за доставка
Бизнес информация
 • Годишен оборот на фирмата за предходната година в лева без ДДС.
 • Очакван оборот със Солитрон
 • Брой офиси/магазини
 • Брой служители
Потребителски данни
 • Въведете символите от картинката.

  captcha

Потребителя ще може да:

 • Да редактира фирмените данни
 • Да кани нови потребители и да изтрива съществуващи такива
 • Да разглежда всички документи

На посочения имейл ще получите инструкции за работа със системата ни. Акаунтът ще бъде активиран от наш служител.

ДЕКЛАРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година

С настоящата декларирам съгласието си „Солитрон България“ ООД, с ЕИК 202990290 /наричано накратко „дружеството“/, да съхранява и обработва мои лични данни, както следва: три имена, адрес, телефонен номер, имейл адрес, както и ЕГН /в случай че при регистрация на своя профил съм предоставил/а такива/ за целите на изпълнение на направена от мен поръчка, както и да предоставя гореизброените мои лични данни на лица, които са свързани с изпълнението на поръчката/доставката, включително дружества, изпълняващи куриерски услуги.

Посочените данни предоставям лично при регистрацията си като клиент/ потребител на дружеството.

В посочения по–долу срок, ако няма друго законово защитимо основание за обработване от Дружеството на личните ми данни, имам право по всяко време да оттегля съгласието, предоставено с тази декларация и да поискам изтриване на личните ми данни /право „да бъда забравен”/, както и на право да поискам коригиране на горепосочените лични данни като изпратя съответно съобщение на горепосочения пощенски или имейл адрес.

Независимо от това, съм уведомен, че в случай на потвърдена поръчка „Солитрон България“ ООД ще съхрани и обработва изброените мои лични данни за сроковете съгласно действащото законодателство за счетоводни цели /10+1 години/ от датата на съставяне на счетоводния документ.

Уведомен съм, че дружеството не прилага автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

Декларирам, че съм информиран за обстоятелствата по чл. 13. от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година (Общ регламент относно защитата на данните), включително за правото ми на жалба.

Съгласявам се дружеството да съхранява горепосочените данни, респективно регистрирания от мен профил за срок до 10 /десет/ години от датата на последната поръчка, която съм направил, като съм уведомен, че съхраняването на профила ми /данните в него/ се използват за осъществяване на евентуални последващи поръчки от моя страна.

Съгласен съм Не съм съгласен

Запитване

 • Въведете символите от картинката.

  captcha

Кандидаствай

Видео